Warunki gwarancji

 

 • Za wady powstałe z przyczyn wynikających z niedopatrzenia Producenta oraz za uszkodzenia będące ich następstwem odpowiada Producent.
 • Producent zobowiązuje się poinformować Klienta o przyjęciu reklamacji, bądź uznaniu jej za nieuzasadnioną w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Klienta.
 • Reklamacje, które będą uznane za zasadne zostaną zrealizowane przez Producenta w ciągu 30 dni roboczych (od daty uznania reklamacji) po uprzednim powiadomieniu Reklamującego. W wyjątkowych sytuacjach Producent zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu realizacji.
 • Sposób i miejsce wykonania napraw gwarancyjnych ustala Producent. W sytuacji, w której wada nie wymaga usunięcia jej w warunkach fabrycznych, Producent dokona naprawy na miejscu, tj. u Kupującego w lokalu, w którym znajduje się przedmiot. Kupujący zobowiązany jest umożliwić naprawę lub ewentualny transport przedmiotu jednostce reprezentującej Producenta. Producent nie ma obowiązku dostarczenia Reklamującemu mebla zamiennego na czas wykonywania napraw gwarancyjnych.
 • W sytuacji, gdy wada jest nieusuwalna, może nastąpić (za zgodą Kupującego) obniżenie ceny mebla, którego dotyczy reklamacja. W pozostałych przypadkach świadczenia związane z reklamacją będą realizowane poprzez wymienienie przedmiotu na nowy.
 • Kupujący, który nie zezwolił Producentowi na wykonanie naprawy, odmówił wydania mebla w celu jego naprawy bądź wymiany, traci uprawnienia reklamacyjne wynikające z niniejszych warunków gwarancji.
 • Jeżeli uzgodniony termin wizyty serwisu Producenta zostanie niedotrzymany z winy Kupującego, to Kupujący traci uprawnienia reklamacyjne wynikające z niniejszych warunków gwarancji.
 • W sytuacji nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przyjazdem serwisu Producenta we wskazane przez Kupującego miejsce.

Gwarancji nie podlegają

 • Wady i uszkodzenia widoczne przy zakupie mebli.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu, przenoszenia bądź montażu mebli.
 • Uszkodzenia wynikające ze zdarzeń losowych bądź innych okoliczności.
 • Zmiany zachodzące naturalnie podczas właściwej eksploatacji mebla będące następstwem upływającego czasu i używalności.
 • Naturalne zmarszczenia tkanin powstałe w trakcie prawidłowego użytkowania wynikające z właściwości tych tkanin oraz z właściwości wkładu piankowego
 • Odkształcenia części wkładu piankowego powstałe w wyniku użytkowania mebla
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku
  • Siedzenia na bokach
  • Stawania i skakania na siedzisku
  • Szarpania za ich elementy
  • Umieszczania w pojemnikach na pościel, ilości pościeli przekraczające ich pojemność
 • Zabrudzenia wynikające z wykonywania zabiegów czyszczących niezgodnych z zaleceniami Producenta.
 • Różnice w odcieniu elementów drewnianych wynikające z naturalnego pochodzenia tego materiału.
 • Szkody spowodowane przez zwierzęta.
 • Uszkodzenia i zmiany na obiciu materiałowym mebli powstałe poprzez ustawienie mebli w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła i działania promieni słonecznych.
 • W przypadku niestosowania się do zasad użytkowania mebli.

Zasady użytkowania mebli

 • Meble tapicerowane powinny być użytkowane zgodnie z ich zastosowaniem i przeznaczeniem.
 • Siedzisko mebla powinno być w miarę możliwości użytkowane równomiernie, pomoże to w uniknięciu wgnieceń w piance poliuretanowej.
 • Mebli nie należy narażać na mocne napięcia punktowe, których następstwem mogą być pęknięcia szwów, rozejścia i rozdarcia tkaniny.
 • Wymagane jest stawianie mebli na wypoziomowanym podłożu.
 • W wyrobach dwu- i więcej osobowych i zestawach należy równomiernie użytkować meble ( nie tylko na jednym siedzisku ) tak, aby uniknąć różnic w wyglądzie całego zestawu w trakcie użytkowania.
 • Należy unikać kontaktu z meblami substancji chemicznych nie przeznaczonych do tego celu.
 • Stosowanie środków służących do konserwacji i czyszczenia mebli odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.
 • Powstawanie fałd i nierówności w pokryciu jest naturalnym zjawiskiem i nie oznacza wad jakościowych.
 • Jasne materiały obiciowe mogą zostać pofarbowane przez inne materiały, np. jeans.
 • W celu uniknięcia uszkodzeń podłóg prosimy stosować filcowe podkładki na spodzie nóg naszych mebli

 Chcesz kupić nasze meble? Znajdź salon sprzedaży!

Aktualności